Spoljašnji hidranti

Spoljašnji hidranti mogu biti podzemni i nadzemni. Većinom se postavljaju duž saobraćajnih trasa. Po zakonu, podzemni hidranti moraju biti označeni pločicama pomoću koji se možeodrediti njihov položaj. Međusobna udaljenost dva hidranta je do 80 metara, dok radni pritisak ne sme biti manji od 2,5 bara.

Hidrantski nastavci se upotrebljavaju za priključivanje vatrogasnih trevira creva na podzemne hidrante i za dalje razvođenje vode iz hidrantske mreže. Kod puštanja vode u hidrantski nastavak, koristi se produžetak za ključ, a specijalnim univerzalnim ključem voda se pušta u vatrogasna creva.

Nadzemni hidr. nastavci - DN

Nadzemni hidr. nastavci - DN

Podzemni hidrant

Dimenzije & oznaka:DN 80
Izlaz:1C ili 1B
Širina (mm):330
Visina (mm):905
Težina (kg):4,30 - 4,45
Dimenzije & oznaka:DN 80
Ulaz:2C ili (2B)
Širina (mm):300 - (330)
Visina (mm):970/1005 - 1015/1065
Težina (kg):5,71 - (6,73)

Podzemni hidrant se ugradjuje na vodovodnu mrežu izvedenu od livenih, čeličnih ili plastičnih cevi. Upotrebljava se za gašenje požara, pranje ulica, polivanje zelenih površina i slično.

Prednost mu je što se može ugraditi i na prometna mesta. Na donjem delu hidranta ugradjen je ventil za ispust vode koji sprečava zamrzavanje. Hidrant se zatvara ključem - okretanjem vretena u desno, u pravcu kazaljke na satu.